Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för energi

Tag Archive for energi

Havsbaserad vindkraft kan ersätta åldrande reaktorer

Det är händelserika dagar i svensk energipolitik. I förra veckan drog ett intressant möte om havsbaserad vindkraft fullt hus i riksdagen, i söndags debatterade Åsa Romson (Mp) och Jan Björklund (Fp) framtiden för ny kärnkraft i SVT Agenda och igår kom besked att Oskarshamns kärnkraftverk förbereder avställning av en av äldsta reaktorerna. Idag kunde vi också läsa i SvD Brännpunkt att Mats Odell (Kd) gärna ser en utfasning av nuvarande elcertifikat till vindkraft men öppnar samtidigt upp för nya stöd till mer omogna tekniker.

Som bilden nedan visar så når fyra reaktorer sina 50-årsdagar inom 10 år. Samtidigt saknas beslut om vad som kan ersätta denna stora mängd elproduktion. Detta har uppmärksammats av inte minst IEA (International Energy Agency) som förra året gjorde en genomgång av svensk energipolitik och konstaterade att det saknas strategi för vad som händer sen. Till denna ekvation ska läggas att projekteringstiden för ny kärnkraft beräknas till ca 10-15 år så beslut om vad vi ska ersätta åldrande reaktorer med brådskar.

Sverige har samtidigt en stor möjlighet att bygga ut det förnybara på ett kostnadseffektivt sätt. Förutom landbaserad vindkraft, sol och bio har vi en stor möjlighet att bygga ut den havsbaserade vindkraften i mycket större omfattning än vad som hittills gjorts. Förutsättningarna i framförallt Östersjön är oerhört gynnsamma med goda, stabila vindar, små vågor, låg salthalt och korta avstånd till land. Det gör att vi bygger den havsbaserade vindkraften betydligt billigare här i Sverige än på många andra platser. Det finns också många projekt under utveckling (motsvarande 25 TWh) och många projekt som redan är tillståndsgivna (motsvarande 8 TWh) som är redo för att byggas.

Havsbaserad vindkraft och kärnkraft - en jämförelse

Havsbaserad vindkraft kan fylla produktionsgapet när de äldsta reaktorerna fasas ut.

Som bilden visar kan den havsbaserade vindkraften fylla det produktionsgap som kommer uppstå när reaktorerna tas ur drift. Inom ett par år kan de havsbaserade vindkraftparkerna leverera en stor mängd el i områden där ny produktionskapacitet behövs (ex södra Sverige), med hög driftstillgänglighet och utnyttjandegrad. Den havsbaserade vindkraften erbjuder en jämnare och stabilare produktion än motsvarande vindkraftverk på land. Vindkraftverk i havet kan producera elektricitet i samma mängd som de kraftvärmeverk som finns i våra fjärrvärmenät dvs motsvarande 4000 timmar.

Det som saknas är någon form av incitament för att få igång utvecklingen. Allt talar för att någon form av marknadsintroduktionsstöd eller förmånliga lån kan användas i form av en punktinsats för att få igång utvecklingen. Så gjordes för den landbaserade utvecklingen tidigt 2000-tal och så görs idag för investering i solenergi. Anledningen till dessa insatser är att utveckla den teknik som bäst passar våra förutsättningar, i detta fall havsbaserad vindkraftsteknik i innanhavet. Vidare ger en större marknad möjlighet till kostnadsreducering och vi bygger kompetens och kunskap som senare också kan exporteras till andra innanhavs-marknader.

Det förslag som vi tror har bäst effekt är att se över hur nätanslutning till parkerna ska göras, både mest effektivt och kostnadseffektivt. Vid en uträkning om vad det skulle kosta att förlänga stamnätet ut i havet och erbjuda anslutningspunkter närmare parkerna har vi antagit att det byggs sex kustnära havsbaserade vindkraftparker som tillsammans skulle leverera 8 TWh el. Utöver kostnad för elcertifikat skulle då nättariffen behöva öka med 0,3 öre/kWh samtidigt skulle ett ökat utbud av el göra att elpriset pressas med betydligt större belopp.

Vi vill att detta alternativ ställs mot andra alternativ när Sveriges framtida energimix nu diskuteras!

baltic1_under_construction


Havsbaserad vindkraft på agendan när super-valåret kickstartar

”Framtidens energiteknik är världens just nu viktigaste industri.” Så avslutas debattartikeln “Havsvind framtidens energi” skriven av Johan Sandberg från DNV GL om möjligheterna med flytande havsbaserad vindkraft i Dagens industri idag.

Ett av debattartikelns viktigaste argument är att det finns en förutsägbarhet kring kostnader som varken kärnkraft eller fossila alternativ kan erbjuda samtidigt som det ger en möjlighet att ta positioner i en starkt växande ny industri. Vindkraftsteknikens kostnader har sedan 1980-talet har minskat med över 40 % och detta samtidigt som kärnkraft visar en motsatt trend. Artikeln refererar bland annat till kärnkraftverket som ska byggas i Hinkley Point i England och vars kostnader rusar i höjden.

Vi har tidigare på denna blogg fokuserat mycket på ett närliggande steg d.v.s att bygga ut lämpliga och grunda områden av Östersjön med bottenfast innanhavsteknik. Vi vill tro att detta krävs för att mobilisera kompetens och erfarenhet för att senare bygga ännu längre ut till havs. Att visa möjligheten med flytande teknik ger en än tydligare bild om den oändliga potentialen i havet för energiproduktion.

Tidpunkten för denna debatt är helt rätt. Nu är ”supervalåret” igång med ett antal stora viktiga frågor som måste lösas. De flesta av energibranschens företrädare önskar en tydligare energipolitik för att säkra elförsörjningen i Sverige på längre sikt, det vill säga den dag reaktorerna börjar fasa ut. Till dessa ansluter sig inte bara den traditionella kraftbranschen och företrädare för det förnybara utan också tunga företrädare för Sveriges basindustri. Det som enar är insikten om att storskaliga energiprojekt tar lång tid att genomföra och att dessa, oavsett energiform, behöver finnas på plats inom 10-15 år. Tiden går och politikerna har låst in sig i en energiöverenskommelse som inte ger de svar som behövs.

Dagens debattinlägg är därmed mer än välkommet! Vi måste dra upp visionen för Sverige och se att en satsning på havsbaserad vindkraft ger oss två saker; en ökad och välbehövd elproduktion i Sverige och möjligheter att ta positioner i en starkt växande industri! Havsvind är definitivt en stark kandidat som kan ge ett viktigt bidrag!

Flytande havsbaserade vindkraftverk. Bild lånad av NREL

Flytande havsbaserade vindkraftverk. Bild lånad av NREL.

Gott om ”energi” i #Almedalen

Så var Almedalsveckan över för det här året och det är dags att summera och reflektera. På det hela taget var det en enorm mängd seminarier som berörde energi och elmarknad och vid flera tillfällen krockade dessvärre intressanta programpunkter.

Jag besökte ett stort antal seminarier och refererade från många av dessa i realtid via twitter. Låt mig ändå på detta vis sammanfatta och dela ett par reflektioner från just energitemat i Almedalen:

  • Det är tydligt att nätverket för 100 % förnybart på kort tid har fått en stor genomslagskraft. På så när som alla seminarier där jag deltog ställdes frågor kring ett scenario med ett 100 % förnybart elsystem och politiker och andra deltagare delade sin syn på en sådan utveckling. Det upplevdes som att de flesta politiska partier i princip inte är emot ett sådant scenario, däremot fanns skiljelinjer framförallt om när och hur en sådan utveckling kan se ut. Det kan ju också vara så, och det nämndes också på många seminarier, att det av ekonomiska skäl helt enkelt inte nyinvesteras i kärnkraft när den nuvarande faller för åldersstrecket. Det är ett scenario som politiker behöver förhålla sig till och vara medvetna om.
  • I en debatt mellan Havsvind’s Göran Dalén och Mikael Odenberg blev det tydligt att det krävs politiska beslut för att Svenska Kraftnät ska kunna göra något specifikt för den havsbaserade vindkraften, och framförallt med tanke på landanslutningarna. Ett dagsaktuellt och intressant perspektiv här är att Svenska Kraftnät redan idag ser som sitt uppdrag att bygga en ny anslutning till Gotland. Detta för att kunna föra över mer vindkraftsel från Gotland till fastlandet. Det är naturligtvis bra och viktigt och ett bra resultat av ett politiskt beslut. Och, skillnaden mellan att bygga denna kabel till Gotland och att erbjuda havsbaserade vindkraftparker möjligheter att ansluta till punkter i havet är inte så stor. Vi har tidigare också bloggat om just detta; att stamnätet borde förlängas ut i havet och därmed finnas tillgängligt för havsbaserad elproduktion oavsett om det är vind-eller vågkraft eller annan havsbaserad energi.
  • Jämtkraft bjöd in till samtal kring ”När elkunden tar över ”och vad det betyder för elkunder och kraftbolag. Seminariet inleddes av dess vd, Anders Ericson där han själv besvarade frågan kring när detta kommer att ske. ”Det har redan skett” sa Anders Ericson och delade ett par exempel. Energimarknaden är under stark utveckling framförallt med tanke på att elkunden kan vara mer och mer aktiv och faktiskt nu själv kan producera, sälja och köpa på elmarknaden. Vidare kommer det att finnas flera alternativ att ta ställning till framöver, både vad gäller små- och storskalig elproduktion och andra tekniska lösningar som gör att framtidens elmarknad kan se mycket annorlunda ut.

För att ge en bredare bild av debatten i Almedalen ger jag nedan förslag på intressanta blogginlägg och klipp från energitemat i Almedalsveckan:

Ihärdiga politiker och opinionsbildare i Almedalen

Ihärdiga politiker och opinionsbildare i Almedalen (Från vänster: Irene Oskarsson,Kd, Kristina Jonäng, C, Kent Persson, V, Lise Nordin (Mp), Ingemar Nilsson (S), Tomas Kåberger, Jonas Gjörler Jakobsson (M) och Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

Anna-Carin Windahl och Anna Jivén från nätverket för 100% förnybart

Anna-Carin Windahl och Anna Jivén från nätverket för 100% förnybart

En energilös budgetproposition av regeringen

Igår gick vi på wpd, som står bakom Havsvind, ut med ett pressmeddelande i samband med att budgetpropositionen presenterades.

Energibranschen, inklusive oss själva, har uppenbarligen misslyckats att kommunicera till Anna-Karin Hatt och hennes medarbetare hur viktigt det är att forskning kopplas ihop med stöd till marknadsintroduktion och demonstration av nya framforskade lösningar. Detta har vi tidigare också bloggat om.

Regeringen anslår 1,3 miljarder till energiforskning. Så långt allt gott. Men när man samtidigt drar ned stödet för marknadsintroduktion från redan blygsamma 70 miljoner kronor till 10 miljoner hänger ekvationen inte ihop.

Vi är besvikna men inte energilösa. Arbetet fortsätter i oförminskad takt för att visa på möjligheterna som är enorma!

Nedan några andra reaktioner på energipropositionen:

Åsa Romson (Mp): Energiministern och elementär logik

Supermiljöbloggen: Alliansens bluffsatsningar

Svensk Energi: Skatt på kraftvärme tas bort men vattenkraften får betala

Vindkraftparken Baltic 1 utanför Tyskland

Vindkraftparken Baltic 1 utanför Tyskland