Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för kapacitetsfaktor

Tag Archive for kapacitetsfaktor

Därför ska Sverige satsa på vindkraft del 1

I kommande blogginlägg kommer vi att argumentera för varför det är viktigt att Sverige ska fortsätta sin satsning på förnybar energi, och i synnerhet vindkraft. Vi tycker att vi som står bakom vindkraftssatsningar i Sverige också har ansvar att förklara det värde vindkraften tillför energisystemet. Vi vill även bemöta en del av de vanliga förevändningarna som förekommer i debatten.

”Vi behöver inte vindkraft ”

De som inte vill ha någon satsning på vindkraft pekar ofta på att vi har ett elöverskott, att vi exporterar el och därmed inte behöver några nya investeringar. Att beskriva svensk elmarknad på detta vis är att ge en ”ögonblicksbild” och beskriver inte att vi vissa år har torrår, vissa år våtår, vissa år har fler eller färre kärnkraftsstopp än andra år och så vidare. Av olika skäl varierar elproduktionen.

Samtidigt är det svenska välståndet i stor utsträckning byggt på tillgång till mycket och förhållandevis billig energi. För stora delar av den svenska industrin är energin en råvara bland många andra som bidrar till ett högt förädlings- och exportvärde. Att trygga den framtida energiförsörjningen är därmed en nationell politisk angelägenhet.

Vad gäller den svenska kärnkraften är det sannolikt så att den under lång tid kommer att ha en roll i den svenska energiförsörjningen. Det kan också vara så att en eller några nya reaktorer ersätter de befintliga men att argumentera för att det är en universallösning inför framtiden är förknippat med stora ekonomiska risker. En central fråga är ju också naturligtvis hur länge de kommer finnas kvar.

Debatten om befintliga reaktorers livslängd blir lätt märklig. Den ”tekniska livslängden” på en reaktor är självfallet mycket lång, så länge som man ersätter alla delar som slits. Betongskalet som sådant kan säkerligen vara hållfast i något hundratal år. Det som avgör när reaktorer avvecklas är istället den ekonomiska livslängden; hur länge är reaktorägarna beredda att investera i åldrande teknik för att höja kapaciteten och för att möta ökande säkerhetskrav?

De flesta är överens om att Sverige inom 10-20 år står inför ett omfattande behov av ny elproduktion. I det sammanhanget erbjuder inte kärnkraften en lösning, oavsett hur man ser på dess roll i det svenska energisystemet på sikt. Även om man skulle sätta upp högsta tempo idag för att få en ny reaktor på plats så skulle 15 år till driftsättning vara en mycket optimistisk uppskattning. Mer troligt är att vi talar om 20 år. Ledtiderna är mycket långa och även i tider av produktionsöverskott behövs därför satsningar på ny kapacitet för att undvika ett framtida produktionsgap.

Att tala om olika tidsperspektiv är därför ett alltför vanligt fel i debatten, främst från dem som förordar investeringar i kärnkraft.

Vindkraften levererade de senaste tolv månaderna 9 TWh vindkraftsel och potentialen är fortsatt stor både på land och i havet. Exempelvis finns idag tillståndsgivna havsbaserade projekt motsvarande 8TWh runt Sveriges kuster och mycket mer är under utveckling. Östersjön har speciellt goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft tack vare goda vindar och en mindre påfrestande miljö såsom lägre salthalt, lägre vågor osv. Med högre den högre medelvinden till havs når man en högre mängd s.k. fulllasttimmar, som för havsbaserad vindkraft brukar variera från 40 % upp till så mycket som 50 %. Det betyder att den havsbaserade vindkraften generellt sett kan leverera mer och jämnare än vindkraftverk på land och den kan också placeras i närheten av konsumtionsområden såsom storstäder och i södra Sverige.

Håll utkik, snart kommer nästa inlägg om varför Sverige bör satsa på vindkraft som handlar om vindkraftens ekonomi. Tills dess, titta gärna på detta inslag på #actonfacts om hur lite de flesta kan om vad vindkraft kostar.

Sveriges största vindkraft

Sveriges största vindkraftverk utanför Göteborg

Hög kapacitetsfaktor för havsbaserad vindkraft

En dansk studie har med hjälp av elproduktionsstatistik räknat ut kapacitetsfaktorn för danska havsbaserade vindkraftsparker. Resultatet visar på en betydligt högre utnyttjandegrad än vad man tidigare har antagit. Vindkraftparken Horns Rev 2 hade en kapacitetsfaktor på 52 %, vilket är anmärkningsvärt.Air max 90 pas cher France

Hela listan över de danska vindkraftsparkerna som har sammanställts finns här:

Kapacitetsfaktor för havsbaserade vindkraftsparker i Danmark

Kapacitetsfaktor för havsbaserade vindkraftsparker i Danmark

Vi kan alltså dra slutsatsen att den havsbaserade vindkraften producerar jämnare än många vindkraftparker på land.Nike Air Max 1 pas cher, Anledningen är främst att det blåser jämnare och finns mindre hinder som kan påverka vindens kraft över havet.Nike Pas Cher

Vad är kapacitetsfaktor och hur räknas den ut?

Kapacitetsfaktor är ett nyckeltal som används för att jämföra olika kraftverks verkliga produktion under ett helt år, i relation till den teoretiska produktionen.Nike Air Max 90 pas cher, Det vill säga verklig produktion per år dividerad med produktion per år vid 100% kapacitetsutnyttjande under alla dagar i ett helt år, 24 timmar per dygn. Formeln för hur kapacitetsfaktorn räknas ut finns här.

Vindkraftparken Baltic 1

Den havsbaserade vindkraftparken Baltic 1

 

Havsbaserad vindkraft i Östersjön är inte dyrare än kärnkraft

I måndags kunde vi läsa i en slutkläm i en artikel i Ny Teknik att kärnkraft är billigare än havsbaserad vindkraft. Ny Teknik hänvisar till att investeringskostnaden är 30-35 miljoner per MW men att utnyttjandegraden (kapacitetsfaktorn) för kärnkraftverken är mycket högre och drar därför slutsatsen att kärnkraften blir billigare.

Artikelförfattaren har rätt i att havsbaserad vindkraft om den placeras i Nordsjön har en investeringskostnad på 30-35 miljoner per installerad MW. Vidare att kapacitetsfaktorn är 30-40 % (eller större beroende av turbinval) och att finsk kärnkraft har en kapacitetsfaktor på drygt 90 %. Däremot betyder inte detta att kärnkraft blir ett billigare sätt att producera electricitet. Den intressanta jämförelsen bör göras med tanke på produktionskostnad d.v.s. öre/kWh. Produktionskostnaden varierar beroende på gjorda antaganden avseende investeringskostnad och i kärnkraftens fall den totala kostnaden inklusive bränsle, transport och slutförvar m.m.

Låt oss ge vår syn på kapacitetsfaktor och kostnaden för havsbaserad vindkraft.

Kapacitetsfaktorn beskriver hur mycket elektricitet som en anläggning kan producera med full effekt. För vindkraft missuppfattas kapacitetsfaktorn ofta som den mängd av årets timmar som ett vindkraftverk  producerar, vilket är fel. Ett normalt vindkraftverk producerar elektricitet under 80- 90% av året beroende av lokalisering och val av vindkraftverk . Det högre värdet förväntas på en lokalisering som innanhavsprojektet Storgrundet, enligt våra vindmätningar.

Kostnaden för havsbaserad vindkraft i Nordsjön ska inte översättas rakt av med vad det kostar att bygga i Östersjön. Vi har tidigare i många blogginlägg berättat om de unika möjligheter vi har i Östersjön att kraftigt få ner kostnaderna genom så kallad “innanhavsteknik“. Vår bedömning är att kostnaden kan reduceras med ca 30 % mot vad det kostar att bygga havsbaserad vindkraft i Nordsjön.

Vad gäller en jämförelse mellan vindkraft och kärnkraft tillkommer för kärnkraft troligtvis kostnader i form av ökade säkerhetskrav. Detta argument lyftes nyligen i The Economist i deras reportage “The dream that failed“. I reportaget argumententeras för att betydelsen av kärnkraft successivt kommer att minska i världen på grund av ökade kostnader och speciellt ytterligare säkerhetskrav. I Frankrike har en dom vid en domstol visat hur de franska kärnkraftverken varit nästintill subventionerade av staten och helt enkelt inte behövt att stå för sina egna kostnader.

Debatten fortsätter troligen och när dessa aspekter tas med i jämförelsen har vindkraft visat sig varit billigare.