Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för Moderaterna

Tag Archive for Moderaterna

Socialdemokraterna lyfter den havsbaserade vindkraften

Under förra veckan beslutade riksdagen om energibudgeten för 2014. Den innehåller inga överraskningar och det gjorde inte heller den föregående energidebatten i riksdagen med ett undantag. Oppositionen yrkade på högre ambitioner i utbyggnaden av det förnybara och Ingemar Johansson (S) lyfte specifikt möjligheterna med havsbaserad vindkraft. Han menade att Svenska Kraftnäts roll är mycket viktig för den kommande utvecklingen och menade att regeringen borde ge Svenska Kraftnät rätt förutsättningar för att kunna bidra till att underlätta denna utveckling.

Även om det inte togs upp i gårdagens debatt, känner vi sedan tidigare till att såväl Moderaterna som Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gärna utvärderar denna möjlighet för att få igång en utveckling på kort sikt, som ett tidsbegränsat komplement till elcertifikatsystemet.

En tillförlitlig och säkrad elanslutning är helt avgörande för möjligheterna att bygga havsbaserad vindkraft och många länder som har en utbyggnad av havsbaserad vindkraft idag har valt att i princip förlänga sina stamnät ut i havet och erbjuda anslutningspunkter där. På det här sättet kan infrastrukturen optimeras och kombineras med exempelvis anslutningar till andra länder. En gemensam infrastruktur kan också på sikt användas av annan havsbaserad energiproduktion.

Möjligheterna med vindkraft till havs är stora, inte minst runt Sveriges kuster. Vi har tidigare många gånger bloggat om Östersjön och innanhavsteknik som kan göra den havsbaserade vindkraften minst 30 % billigare än där den idag byggs ut i framförallt Nordsjön. Orsakerna är främst de mildare förhållandena som råder i Östersjön med bräckt vatten, små vågor, inget tidvatten och många potentiella projekt som ligger relativt nära land.

Ett dilemma är att det svenska elcertifikatsystemet inte premierar teknikutveckling. Systemet är bra på det sätt att det försäkrar att de billigaste projekten byggs först, men när det kommer till att introducera ny teknik behöver det kompletteras under en tidsbegränsad tid. Så har skett med exempelvis den landbaserade vindkraften via den s.k. miljöbonusen, tidigare investeringsstöd och så görs idag vad gäller utbyggnad av solceller.

Det är viktigt att få igång en utbyggnad på grund av att vi i Sverige inom 10-20 år kommer att ha ett stort behov av storskalig elproduktion då kärnkraftsreaktorerna faller för åldersstrecket. Möjligen behövs även nya reaktorer för att fylla det gap som kommer att uppstå, men vi är övertygade om att den havsbaserade vindkraften har goda möjligheter att förse Sverige med kostnadseffektiv, förnybar el.

Vi ser framemot att fortsätta utvärdera dessa möjligheter vidare och tackar Ingemar Johansson för att han valde att lyfta den havsbaserade vindkraften i förra veckans debatt.

London Array- världens största havsbaserade vindkraftpark/ Bild från Siemens Offshore Wind

London Array- världens största havsbaserade vindkraftpark/ Bild från Siemens Offshore Wind

 

 

Havsbaserad vindkraft och säkra elleveranser

I interpellationsdebatten idag om Vattenfalls planer på förlängda drifttider för kärnkraftverk så nämnde Peter Norman(M) att havsbaserade vindkraftverk inte har ”leverarat den säkra elleverans som man först trott”.

Vi ställer oss lite frågande till denna slutsats, den högre genomsnittliga vinden till havs innebär hög kapacitetsfaktor, ca 40% eller 3500 timmar, där de bästa vindkraftsparkerna levererar över 50% fullasttimmar. I jämförelse levererar landbaserad vindkraft brukligt något mindre än 30%, eller 2500 timmar.

Till den höga andelen fullastimmar skall ställas de i Östersjön fördelaktiga våg och strömningsförhållandena som skapar möjlighet för oerhört goda förutsättningar för god tillgänglighet vid service och underhåll. Ett sådant exempel är Lillgrund som ligger över 98% i tillgänglighet. Det betyder att vindkraftparken är redo att producera 98% av årets timmar. Östersjöns unika möjligheter med hög genomsnittsvind och goda förutsättningar för innanhavsteknik demonstreras i projektet Storgrundet, där havsbaserad vindkraft kan leverara en stabil och kostnadseffektiv elproduktion.

Om Peter Norman syftar på mängden installerad effekt ska man veta att den havsbaserade vindkraften byggs ut kraftigt, framförallt i länder som Tyskland och Storbritanien. Vid årsskiftet 2012-2013 var 5GW installerat i Europa, med 4,5GW under konstruktion och ytterligare 18,4GW tillståndsgivet. Den havsbaserade vindkraften kommer i absolut stå för säkra elleveranser till Europa.

Jag hoppas Peter Norman inspireras av sina partikollegor och börjar se potentialen för havsbaserad vindkraft i Sverige, där den i allra högsta grad kan leverera säkra elleveranser.

Alpha Ventus

Alpha Ventus – Bild från EWE AG

 

Ja! Havsbaserad vindkraft är en del av framtidens energisystem

Idag medverkade Havsvinds Göran Dalén och Charlotte Bergqvist vid ett seminarium i riksdagen anordnat av moderaterna Johan Hultberg och Jonas Jacobsson Gjörtler med temat ”Havsbaserad vindkraft – en del av framtidens energisystem”. Svaret är naturligtvis ”ja”!

Den främsta anledningen är att det behövs mer el i Sverige. Sveriges reaktorer åldras och igår skrev företrädare för den energiintensiva industrin på DI Debatt att dagens kärnkraftverk ska fasas ut om drygt 10 år. Om detta stämmer är det orealistiskt att tro att ny kärnkraftverk hinner ersätta de gamla.

Ska det till en omfattande avställning av gamla reaktorer, krävs också en omfattande nybyggnad och den tar lång tid. Tillståndsprocesser, anskaffning av kapital och byggnation av ny produktionskapacitet kräver långa ledtider. Därför skyndar beslut om vad som ska ta vid efter reaktorernas pensionering. I SVT’s partiledardebatt (2013-05-05) sa Jan Björklund, Fp, ”Det finns ett beslut som vi inom några år måste ta och det är hur vi vill göra med kärnkraften”. Här missas lätt tidsperspektivet och nya beslut som möjliggör ny produktionskapacitet behöver fattas snarast.

Innanhavsteknik är en möjlighet för Sverige

Enligt den europeiska energimyndigheten EEA är Östersjön det område inom unionen som har den största tekniska potentialen för havsbaserad kustnära vindkraft. Här kan också den havsbaserade vindkraften byggas med hjälp av sk “innanhavsteknik“. Innanhavsteknik är en teknik anpassad till Östersjöns förhållanden. I Östersjön är påfrestningarna mindre än exempelvis i Nordsjön vilket gör lösningarna väsentligt billigare. Följande är en schematisk sammanställning av skillnader mellan den etablerade Nordsjötekniken och innanhavsteknik som är lämplig för utbyggnad i Östersjön, stora sjöar och andra innanhav.

Bild1

I Sverige idag finns redan ett antal tillståndsgivna, havsbaserade vindkraftparker vilka skulle motsvara en årlig elproduktion om knappt 9 TWh. Vidare finns det ytterligare projekt i olika faser av tillståndsprocessen motsvarande 10-15 TWh årlig produktion. Detta är en tillgång då det tar i snitt 7-10 år att ta fram samtliga tillstånd för en havsbaserad vindkraftpark och med tiden, om vi inte tar vara på dessa tillstånd, finns risken att de löper ut. Ett av projekten, Storgrundet, drivs och ägs av wpd.

Vad behöver politiker göra?

Havsbaserad vindkraft är en teknik som finns här och nu och som inom några år kommer utgöra en stor del av Europas elproduktion. Många länder har identifierat energikällan som en viktig resurs för framtiden. Innanhavsteknik är en specifik möjlighet för Sverige där anpassad och kostnadseffektiv teknik kan utvecklas och senare exporteras till andra länder runt Östersjön, eller till andra innanhav.

I Sverige kommer vi, inom överblickbar tid, att behöva ett stort tillskott av ny el och vi vill lyfta fram möjligheter med den havsbaserade vindkraften och vi vill att denna beaktas inför de kommande beslut som behöver fattas.

Vi ser nätanslutningen som den fråga som inledningsvis behöver ses över och vi vill bland annat föreslå att stamnätet förlängs ut i haven vilket skulle erbjuda producenter av havsbaserad vindenergi en anslutningspunkt i havet. Det handlar i grunden om ett behov av infrastruktur där vindresurserna är stora, elproduktionen jämn och det finns möjligheter att bygga kapaciteten där den behövs exempelvis i södra Sverige och i storstadsområdena. Det är en infrastrukturinvestering, som tack vare svensk teknikutveckling via HVDC (High Voltage Direct Current) kan anpassas längre fram och också koppla på fler energikällor såsom vågkraft eller fler vindkraftparker.

Svenska Kraftnät arbetar hårt för att uppgradera nät och förstärka överföringen i näten och borde det inte vara befogat att analysera vilket som skulle vara det bästa sättet att tillföra ny elproduktion där den behövs?

Vi ser semiariet idag som en viktig startpunkt för den kommande dialogen!

Vindkraftparken Baltic 1

Den havsbaserade vindkraftparken Baltic 1

 

 

Havsvind debatterar i Ny Teknik: “Anslut den havsbaserade vindkraften”

Idag debatterar Havsvind’s Göran Dalen (tillika VD på wpd Offshore Stockholm) tillsammans med Stefan Karlsson från SKF, Matthias Rapp från Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum och Birgitta Losman, Regionråd i Västra Götalandsregionen om vikten att ansluta den havsbaserade vindkraften på ett lämpligt sätt genom att förlänga stamnätet ut i havet.

Argumenten är tydliga. Den havsbaserade vindkraftens potential i Sverige är stor och helt outnyttjad samtidigt som Sverige står inför stora utmaningar att förnya sin elproduktion i takt med att reaktorerna pensioneras.Nike Air Max 90 pas cher, Det finns projekt motsvarande 25 TWh på gång runt Sveriges kuster varav 8 TWh är helt tillståndsgivna.

Debattörerna lyfter också den rapport från 2012 som togs fram av innovationsnätverket, IUC Sverige AB, som visar att en utbyggnad av 25 TWh havsbaserad vindkraft skulle ge positiva samhällsekonomiska effekter.

Debattörerna skriver:

Studien visar att de åtta projekt som är byggklara eller i tillståndsprocess skulle generera mer än 60 000 helårsarbeten och skapa mer än 19 miljarder i samhällsintäkter i form av skatter.Air max 95 pas cher, Fördelningen skulle bli 40 procent till kommuner och regioner och 60 procent till staten under projektens livslängd.

Ett sätt att få igång utbyggnaden är att ge Svenska Kraftnät i uppdrag att förlänga stamnätet ut i havet och erbjuda en anslutningspunkt närmare parkerna. Logiken känns rimlig när man betänker att Svenska Kraftnät redan idag betalar för anslutningar till kraftproducenter som ligger över hundra mil från de största kunderna.”

Idéerna har också redan lyfts av Socialdemokrafterna och Moderaterna. Anna-Karin Hatt har också nämnt att regeringen i första hand borde se över hur parkerna ansluts till elnätet.

Vi har tidigare på denna blogg också lyft de specifika svenska möjligheterna i Östersjön att bygga betydligt mer kostnadseffektivt än i de länder där den havsbaserade vindkraften idag byggs ut. För Sveriges del kan också den havsbaserade vindkraften byggas där elen behövs som bäst, Nike Pas Cher Femme,bland annat i södra Sverige där bristen på el emellanåt driver upp elpriserna. Air max 90 pas cher France,Det borde då vara mer samhällsekonomiskt lönsamt för staten att ansluta ett par stora parker i områden där strömmen behövs och inte bara betala för anslutningar för att flytta ström från ett prisområde till ett annat.

Vi ser framemot den kommande diskussionen!

Havsbaserad vindkraftpark

Supplybåt vid havsbaserat vindkraftverk