Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för Socialdemokraterna

Tag Archive for Socialdemokraterna

Viktiga argument för den havsbaserade vindkraften

Miljöpartiet meddelar idag att de vill öka trycket på utbyggnaden av förnybart genom att sätta tydliga mål för vad Vattenfall ska bidra med. Miljöpartiet vill att Vattenfall bygger minst 10 TWh på land och 10 TWh till havs till 2030.

Det är inget orimligt mål. Till idag har vi byggt 10 TWh vindkraft i Sverige och häromdagen fick vi också veta att den siffran förväntas fördubblas inom fyra år.

Det är tydligt att Sverige har en enorm potential att bygga ut den havsbaserade vindkraften, vilket vi flertalet gånger också har lyft på denna blogg.

Låt oss lista ett par viktiga anledningar:

1. Stor tillgänglig resurs av tillståndsgivna projekt

Idag finns redan tillståndsgivna havsbaserade projekt motsvarande 8 TWh och till det kommer projekt omfattande ytterligare drygt 10 TWh under utveckling. Det är viktigt att komma ihåg att tillståndsprövningen av dessa projekt har tagit mellan 5-10 år och detta samtidigt som de är begränsade i tid, vilket gör att politiska beslut brådskar för att undvika att tillstånden makuleras istället för att nyttjas för Sveriges energiförsörjning.

TIllståndsgivna havsbaserade projekt i Sverige

TIllståndsgivna havsbaserade projekt i Sverige

 

2.  Kostnadseffektiva projekt i Östersjön

Vi har unika möjligheter att i Östersjön bygga den havsbaserade vindkraften mycket mer kostnadseffektivt än där den idag byggts ut, framförallt i Nordsjön. Det finns också många projekt som på kort tid kan förverkligas.

3. Behov av el

Det finns ett stort behov av ny elproduktion inom 10-15 år både i Europa och i Sverige. Volymerna som de havsbaserade vindkraftparkerna kan erbjuda måste i det sammanhanget ses som ett attraktivt alternativ att fylla behovet. Både tidsmässigt och ekonomiskt vill vi påstå att valet inte står mellan ny kärnkraft eller ny förnybar energi utan snarare mellan mer förnybart eller fossil energi. Detta beror på att tidsåtgången för tillståndsprocesser samt byggnation av nya kärnkraftverk är svår att förutse. Även kärnkraftens kostnader är svåra att förutsäga samtidigt som kostnaden för förnybara energislag kontinuerligt sjunker.

Bilden nedan visar en beräkning gjord av professor Staffan Jacobsson på Chalmers där han visar hur brant utbudskurvan dyker om kärnkraftverken fasar ut efter 50 års driftstid.

Framtida produktions gap

Framtida produktions gap
– Sverige förutsatt 50 års livslängd för kärnkraften/ Källa: Staffan Jacobsson, Chalmer

Nyckeln i detta sammanhang är tidsperspektivet. Om det är så att reaktorerna varar 50 år är det mycket bråttom att ersätta den kapacitet som fasar ut cirka 2030.

4. Havsbaserad vindkraft erbjuder säkra elleveranser

Den havsbaserade vindkraften producerar mera elektricitet och jämnare än vindkraftparker på land. Detta har bland annat dansk statistik tydligt visat.Nike Pas Cher France, Anledningen är främst att det blåser mer och jämnare då det finns färre hinder som bromsar vindens kraft över havet.

Förläng stamnätet ut i havet—odos-karate.fr

Det behövs framförallt satsningar på gemensam infrastruktur ex i form av att förlänga stamnätet ut i havet för att få igång utvecklingen. Om detta har vi tidigare både debatterat och bloggat om.

Vi ser nu ett tydligt intresse från politiskt håll om att den havsbaserade vindkraften är en viktig resurs framåt. Idag har Miljöpartiet visat tydligt var de står och tidigare har både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tydligt uttryckt att de ser den havsbaserade vindkraften som del av framtidens energimix.

Vi ser framemot den fortsatta diskussionen!

Vindkraftparken Baltic 1

Den havsbaserade vindkraftparken Baltic 1

Socialdemokraterna lyfter den havsbaserade vindkraften

Under förra veckan beslutade riksdagen om energibudgeten för 2014. Den innehåller inga överraskningar och det gjorde inte heller den föregående energidebatten i riksdagen med ett undantag. Oppositionen yrkade på högre ambitioner i utbyggnaden av det förnybara och Ingemar Johansson (S) lyfte specifikt möjligheterna med havsbaserad vindkraft. Han menade att Svenska Kraftnäts roll är mycket viktig för den kommande utvecklingen och menade att regeringen borde ge Svenska Kraftnät rätt förutsättningar för att kunna bidra till att underlätta denna utveckling.

Även om det inte togs upp i gårdagens debatt, känner vi sedan tidigare till att såväl Moderaterna som Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gärna utvärderar denna möjlighet för att få igång en utveckling på kort sikt, som ett tidsbegränsat komplement till elcertifikatsystemet.

En tillförlitlig och säkrad elanslutning är helt avgörande för möjligheterna att bygga havsbaserad vindkraft och många länder som har en utbyggnad av havsbaserad vindkraft idag har valt att i princip förlänga sina stamnät ut i havet och erbjuda anslutningspunkter där. På det här sättet kan infrastrukturen optimeras och kombineras med exempelvis anslutningar till andra länder. En gemensam infrastruktur kan också på sikt användas av annan havsbaserad energiproduktion.

Möjligheterna med vindkraft till havs är stora, inte minst runt Sveriges kuster. Vi har tidigare många gånger bloggat om Östersjön och innanhavsteknik som kan göra den havsbaserade vindkraften minst 30 % billigare än där den idag byggs ut i framförallt Nordsjön. Orsakerna är främst de mildare förhållandena som råder i Östersjön med bräckt vatten, små vågor, inget tidvatten och många potentiella projekt som ligger relativt nära land.

Ett dilemma är att det svenska elcertifikatsystemet inte premierar teknikutveckling. Systemet är bra på det sätt att det försäkrar att de billigaste projekten byggs först, men när det kommer till att introducera ny teknik behöver det kompletteras under en tidsbegränsad tid. Så har skett med exempelvis den landbaserade vindkraften via den s.k. miljöbonusen, tidigare investeringsstöd och så görs idag vad gäller utbyggnad av solceller.

Det är viktigt att få igång en utbyggnad på grund av att vi i Sverige inom 10-20 år kommer att ha ett stort behov av storskalig elproduktion då kärnkraftsreaktorerna faller för åldersstrecket. Möjligen behövs även nya reaktorer för att fylla det gap som kommer att uppstå, men vi är övertygade om att den havsbaserade vindkraften har goda möjligheter att förse Sverige med kostnadseffektiv, förnybar el.

Vi ser framemot att fortsätta utvärdera dessa möjligheter vidare och tackar Ingemar Johansson för att han valde att lyfta den havsbaserade vindkraften i förra veckans debatt.

London Array- världens största havsbaserade vindkraftpark/ Bild från Siemens Offshore Wind

London Array- världens största havsbaserade vindkraftpark/ Bild från Siemens Offshore Wind

 

 

Havsvind debatterar i Ny Teknik: “Anslut den havsbaserade vindkraften”

Idag debatterar Havsvind’s Göran Dalen (tillika VD på wpd Offshore Stockholm) tillsammans med Stefan Karlsson från SKF, Matthias Rapp från Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum och Birgitta Losman, Regionråd i Västra Götalandsregionen om vikten att ansluta den havsbaserade vindkraften på ett lämpligt sätt genom att förlänga stamnätet ut i havet.

Argumenten är tydliga. Den havsbaserade vindkraftens potential i Sverige är stor och helt outnyttjad samtidigt som Sverige står inför stora utmaningar att förnya sin elproduktion i takt med att reaktorerna pensioneras.Nike Air Max 90 pas cher, Det finns projekt motsvarande 25 TWh på gång runt Sveriges kuster varav 8 TWh är helt tillståndsgivna.

Debattörerna lyfter också den rapport från 2012 som togs fram av innovationsnätverket, IUC Sverige AB, som visar att en utbyggnad av 25 TWh havsbaserad vindkraft skulle ge positiva samhällsekonomiska effekter.

Debattörerna skriver:

Studien visar att de åtta projekt som är byggklara eller i tillståndsprocess skulle generera mer än 60 000 helårsarbeten och skapa mer än 19 miljarder i samhällsintäkter i form av skatter.Air max 95 pas cher, Fördelningen skulle bli 40 procent till kommuner och regioner och 60 procent till staten under projektens livslängd.

Ett sätt att få igång utbyggnaden är att ge Svenska Kraftnät i uppdrag att förlänga stamnätet ut i havet och erbjuda en anslutningspunkt närmare parkerna. Logiken känns rimlig när man betänker att Svenska Kraftnät redan idag betalar för anslutningar till kraftproducenter som ligger över hundra mil från de största kunderna.”

Idéerna har också redan lyfts av Socialdemokrafterna och Moderaterna. Anna-Karin Hatt har också nämnt att regeringen i första hand borde se över hur parkerna ansluts till elnätet.

Vi har tidigare på denna blogg också lyft de specifika svenska möjligheterna i Östersjön att bygga betydligt mer kostnadseffektivt än i de länder där den havsbaserade vindkraften idag byggs ut. För Sveriges del kan också den havsbaserade vindkraften byggas där elen behövs som bäst, Nike Pas Cher Femme,bland annat i södra Sverige där bristen på el emellanåt driver upp elpriserna. Air max 90 pas cher France,Det borde då vara mer samhällsekonomiskt lönsamt för staten att ansluta ett par stora parker i områden där strömmen behövs och inte bara betala för anslutningar för att flytta ström från ett prisområde till ett annat.

Vi ser framemot den kommande diskussionen!

Havsbaserad vindkraftpark

Supplybåt vid havsbaserat vindkraftverk