Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för Tyskland

Tag Archive for Tyskland

Regeringen på plats när den havsbaserade vindkraftsindustrin samlas i Frankfurt

Imorgon samlas den havsbaserade vindkraftsindustrin på konferensen ”EWEA Offshore Wind 2013” i Frankfurt.

Det är många frågor som är högaktuella för årets upplaga. Delvis kommer det handla om vägen framåt för Tyskland där den politiska debatten nu kretsar kring hur finansiera utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften. Detta samtidigt som beslutet att avveckla kärnkraften till 2022 står fast.

Ett annat högaktuellt tema är naturligtvis diskussionerna på EU nivå där EU just nu diskuterar målen till 2030. Ska 2030-målen innefatta mål för utbyggnaden av förnybart eller ska det bara finnas ett utsläppsminskningsmål?

Samtidigt som det finns politiska osäkerheter framåt går många av projekten i Nordsjön på högvarv där flertalet byggen förbereds och genomförs just nu. Ett av dessa är wpd’s projekt Butendiek där byggstart är planerad till tidigt 2014.

Vad som är extra spännande ur ett svenskt perspektiv är att Näringsdepartementets statssekreterare Daniel Johansson deltar i konferensens öppningssession. Den svenska vindbranschen är naturligtvis nyfiken på vad den svenska regeringen vill lyfta under konferensen, framförallt vad gäller de specifika möjligheterna i Östersjön.

Havsvind har uppvaktat departementet och berättat om de konkreta möjligheter som finns framförallt i Östersjön. yamaha fairings,Vi har lyft idéerna kring en gemensam infrastruktur där ett sätt skulle vara att förlänga stamnätet ut i havet. Detta skulle också kunna kombineras med anslutningar till andra länder för att på så sätt skapa större och mer välfungerande marknader.

Under konferensen kommer specifika seminarier hållas kring nya marknader och där utmärker sig Östersjön särskilt. Havsvind deltar via Göran Dalén och Charlotte Bergqvist, som ordförande respektive talare i seminariet med titeln ”The next boom –  new market possibilities in Europe”. Seminariet sker dag 2, den 20 november kl 9.

Vi ser framemot konferensen och vi hoppas bidra till att ytterligare öka intresset för Sverige och Östersjön som en spännande framtidsmarknad för havsbaserad vindkraft! Kawasaki Fairings

Följ gärna konferensen på twitter #EWEAOFFSHORE2013

Havsvind återkommer med rapport!

Den havsbaserade vindkraftparken Baltic 1 under konstruktion

Den havsbaserade vindkraftparken Baltic 1 under konstruktion

Havsbaserad vindkraft och säkra elleveranser

I interpellationsdebatten idag om Vattenfalls planer på förlängda drifttider för kärnkraftverk så nämnde Peter Norman(M) att havsbaserade vindkraftverk inte har ”leverarat den säkra elleverans som man först trott”.

Vi ställer oss lite frågande till denna slutsats, den högre genomsnittliga vinden till havs innebär hög kapacitetsfaktor, ca 40% eller 3500 timmar, där de bästa vindkraftsparkerna levererar över 50% fullasttimmar. I jämförelse levererar landbaserad vindkraft brukligt något mindre än 30%, eller 2500 timmar.

Till den höga andelen fullastimmar skall ställas de i Östersjön fördelaktiga våg och strömningsförhållandena som skapar möjlighet för oerhört goda förutsättningar för god tillgänglighet vid service och underhåll. Ett sådant exempel är Lillgrund som ligger över 98% i tillgänglighet. Det betyder att vindkraftparken är redo att producera 98% av årets timmar. Östersjöns unika möjligheter med hög genomsnittsvind och goda förutsättningar för innanhavsteknik demonstreras i projektet Storgrundet, där havsbaserad vindkraft kan leverara en stabil och kostnadseffektiv elproduktion.

Om Peter Norman syftar på mängden installerad effekt ska man veta att den havsbaserade vindkraften byggs ut kraftigt, framförallt i länder som Tyskland och Storbritanien. Vid årsskiftet 2012-2013 var 5GW installerat i Europa, med 4,5GW under konstruktion och ytterligare 18,4GW tillståndsgivet. Den havsbaserade vindkraften kommer i absolut stå för säkra elleveranser till Europa.

Jag hoppas Peter Norman inspireras av sina partikollegor och börjar se potentialen för havsbaserad vindkraft i Sverige, där den i allra högsta grad kan leverera säkra elleveranser.

Alpha Ventus

Alpha Ventus – Bild från EWE AG

 

Havsbaserad vindkraft – ett storskaligt, förnybart alternativ

På första sidan av DN finner jag rubriken: Kärnkraftverken klarar inte en utbyggnad. När jag läser vidare ser jag att det handlar om Svenska Kraftnäts ”Perspektivplan 2025” som nu är ute på remiss. I planen bedömer Svenska Kraftnät att nätförstärkning inte är möjlig på de platser där nuvarande reaktorer idag finns. Detta är undantaget Ringhals vilket är den plats där det enklast kan göras nätförstärkningar. Det betyder sannolikt att antagandet om att kärnkraften kan förnyas på befintliga platser behöver omprövas.

Det börjar bli dags att på allvar diskutera alternativen för den framtida energiförsörjningen. Oavsett vad man tycker om kärnkraft, så verkar hindren för ny kärnkraft idag så stora att vi inte bara kan blunda och hoppas att frågan löser sig. Kärnkraft är idag inte den enda framtida energilösningen. Jag har förståelse för att så var fallet på 1960- och 70-talet och kan förstå att reaktorerna byggdes eftersom alternativen inte var reella. Det är annat nu. Teknikutvecklingen har gått oerhört snabbt framåt och kartan 2012 ser annorlunda ut. Bland annat har det visat sig att ny kärnkraft blir dyrare medan de förnybara alternativen blir stadigt billigare.

Tyskland genomför just nu en total omställning av sitt energisystem den sk Energiwende. 2050 ska 80% av Tysklands energi vara förnybar med en enorm industri-politisk satsning som följd.

I England förs en kvalificerad diskussion på många håll kring ny kärnkraft eller havsbaserad vindkraft och där allt tyder på att den havsbaserade vindkraften går vinnande ur analysen. England är idag ett av de länder där mest havsbaserad vindkraft byggs.

Sverige har dessutom unika förutsättningar. Framförallt Östersjön lämpar sig väl för havsbaserad vindkraft med så kallad innanhavsteknik, ett tekniskt koncept som wpd arbetat fram. Det visar sig att den havsbaserade vindkraften i ”innanhavet” kan byggas betydligt billigare än vad som idag byggs i ex England och Tyskland. Något som både media och aktörer i dessa länder börjar få upp ögonen för.

Den havsbaserade vindkraften kan bidra med storskalig, förnybar el och kan snabbt föras in i systemet. Det finns idag 8 TWh tillståndsgiven havsbaserad vindkraft i Sverige och ytterligare ca 20 TWh är under tillståndsprövning. Potentialen är långt mycket större. Vindkraften, med låga rörliga kostnader, hjälper också till att pressa elpriset på ett sätt som inte kol- eller kärnkraft med behov av transporter, process och avfall ger.

Vi ser framemot att kunna lyfta fram den havsbaserade vindkraftens möjligheter i den kommande debatten!

Vindkraftparken Baltic 1

Den havsbaserade vindkraftparken Baltic 1

Norra Europa – navet för den havsbaserade vindkraften

Just nu hålls en av de största havsbaserade vindkraftskonferenserna i Bremen, Tyskland – Windforce 2012. Konferensen, med tillhörande utställning, befäster ett faktum: Norra Europa är fortfarande navet för den havsbaserade vindkraften. Tysklands enorma satsning på havsbaserad vindkraft placerar de i första ledet i utvecklingen.

Vi befann oss två dagar på konferensen för att känna in läget. Den frågan som diskuterades mest var lagen om att nätbolagen ansvarar att ansluta de havsbaserade vindkraftparken enligt villkor uppsatta av den tyska regeringen. De tyska projekten hamnar längre och längre ut från kusten och kraven på de inblandade nätaktörerna är stora. Enligt nuvarande lag åläggs den lokale nätägaren att på, relativt kort tid, genomföra enorma investeringar i anslutningarna. Detta har dessvärre lett till en del förseningar i projekten. Myndigheterna tittar nu på olika lösningar för att underlätta för nätägarna att genomföra investeringarna och det brådskar för det är många projekt som finansiellt är beroende av att näten kommer på plats.

ABB är med på många av projekten och man kan konstatera att den framsynta satsningen på ny likströmsöverföring (HVDC-light) nu ger frukt. Ett konkret exempel, bland flera, är utbyggnaden av konverteringsplattformen ”DolWin” som också ger mycket sysselsättning i Karlskrona. Plattformen är en jättelik struktur med helikopterplatta som ska se till att elen samlas ihop från ett par vindkraftparker för att sedan transporteras till land.

Även andra svenska företag är framgångsrika; vi fick möjlighet att diskutera med MTT (Marin Mätteknik) som är ett av de ledande företagen som jobbar med botteninventeringar och Roxtec som är ledande inom en liten men viktig nisch; kabeltätningar.

Vi lämnade konferensen med ett samlat intryck: svensk industri, med sitt höga tekniska kunnande, borde kunna ha haft en än större närvaro i branschen. En satsning på offshore i Sverige skulle ge svenska företag en plattform för att ta en större del av kakan, både nationellt och internationellt och skapa många nya möjligheter för svenska företag!

En plattform för att konvertera elen från havsbaserade vindkraftparker innan den skickas in mot land i Tysklan

DolWin - Photo: ABB/ Aibel

 

 

 

 

 

Kostnadsutveckling för havsbaserad vindkraft

Att bygga vindkraft till havs kommer alltid vara dyrare än på land. Men produktionen är i gengäld högre tack vare stark och jämn vind. Bedömningen har varit, och är fortfarande, att havsbaserad vindkraft på sikt kan producera el till samma kostnad som på land.

Bilden nedan illustrerar vad olika projekt har kostat, när och var dessa har byggts.

Kostnadsutveckling havsbaserad vindkraft

Kostnadsutveckling havsbaserad vindkraft

Det finns en tydlig trend i att kostnaderna har ökat de senaste åren mycket beroende på Nordsjöns tuffa förhållanden, ökande avstånd till land tillsammans med ökade krav på tillgänglighet och säkerhet. Bedömningen är dock att ett trendbrott kommer att ske. Detta tack vare att fler aktörer kommer in på marknaden samt att tekniken mognar med lägre kostnader som följd.

I England pågår arbete hos Crown Estate med att hitta nya drivkrafter som ska sänka kostnaden och mål är uppsatta att nå en reduktion på 30 % jämfört med dagens kostnader. Större vindkraftverk med rotorer anpassade till rådande förutsättningar kommer också pressa priset per producerad kilowattimme.

Kostnadsutvecklingen i bilden kommer med stor sannolikhet plana ut och enligt vissa beömmare även sjunka på 5 års sikt.

Allt tyder på att den så kallade innanhavstekniken kommer att kunna ta oss tillbaka till nivåer i paritet med de tidiga projekten och att Östersjön har särskilt goda förhållanden för denna utveckling.