Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för wpd

Tag Archive for wpd

Havsvind debatterar i Ny Teknik: Det räcker inte att bara forska om energi

Igår debatterade Havsvind tillsammans med företrädare för Chalmers, Svenskt Vindkraftstekniskt centrum samt Ocean Energy center i Ny Teknik om regeringens satsning på energiforskning. Våra med-debattörer och vi tycker att regeringens och Anna-Karin Hatts satsning på energiforskning är välkommen men vi saknar en strategi för att försäkra oss om att de lösningar som utvecklas kan tas om hand, introduceras på marknaden och ge energi, jobb och exportintäkter.

Vi har tidigare bloggat om just gapet som uppstår mellan forskning av exempelvis nya förnybara energislag och elcertifikatsystemet. Elcertifikatsystemet är konstruerat så att de billigaste förnybara energislagen byggs ut först. Många lovande tekniker, däribland havsbaserad vindkraft i innanhavet, går därmed inte att förverkliga inom ramen för elcertifikatsystemet. Ytterligare något incitament behövs för att denna och andra tekniker ska kunna kommersialiseras, dess kostnader reduceras och senare kunna konkurrera med mer mogna tekniker.

Ett bra exempel är när vindkraften i början av 2000-talet tilldelades en särskild miljöbonus utöver ersättningen för elcertifikaten. Stödet var tidsbegränsat och inom ett par år kunde detta teknikspecifika stöd fasas ut. Resultatet är ju idag att den landbaserade vindkraften är en av de mest konkurrenskraftiga av de förnybara energislagen.

En risk med svensk energiforskning är att den forskning som sker i Sverige, i enlighet med regeringens satsning, inte kommersialiseras i Sverige utan istället exporteras till ett land där förutsättningar för kommersialisering finns. Resultatet blir då att det samhällsekonomiska värdet i form av tillväxt och arbetstillfällen tillfaller ett annat land, trots att Sverige hade möjligheten att själv dra nytta av sin investering i energiforskning.

Specifikt för den havsbaserade vindkraften vill vi se att stamnätet förlängs ut i havet. Denna förändring innebär att de mest kostnadseffektiva projekten kan byggas inom ramen för elcertifikatsystemet.

Havsbaserad vindkraft

 

Sommarläsning del 1: Baltic 1 – Östersjöns första kommersiella vindkraftpark

Baltic 1 är Östersjöns första kommersiella vindkraftpark, lokaliserad utanför Rostock i Tyskland. Det tyska energibolaget, EnBW, övertog projektet av wpd och wpd stannade kvar som konsulter i projektet tills det var driftsatt. (En del av konsulterna är baserade i Stockholm.)

Vindkraftparken består av 21 vindkraftverk av typen Siemens och kan producera upp till 185 GWh/år. Medelvinden vid parken beräknas till ca 9 m/sek.

Parken invigdes i maj 2011 under pompa och ståt och närvaro av Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

Baltic 1 - Östersjöns första kommersiella havsbaserade vindkraftpark

Baltic 1/ Siemens press picture

 

Vi fick en fråga: varför satsa på vindkraft om den är dyrare än kärnkraft?

Vi fick en fråga som löd:

Varför satsa på vindkraft när vi får kärnkraft för 44 öre/kWh och havsbaserad vindkraft för 1 kr/kWh?

Det är en mycket bra fråga och istället för att kommentera i kommentarstråden väljer vi att bemöta i detta inlägg.

Vi antar att utgångspunkten för frågan ovan kommer ifrån den jämförelse Elforsk har gjort mellan kostnaden för olika produktionsslag och det finns anledning att kommentera det som rapporten kommer fram till.

Exempelvis är det kärnkraftverk som använts som underlag för beräkningen och som effektmässigt motsvarar den anläggning som nu byggs i Finland uppskattad till 40 miljarder SEK i modellen. Nu visar det sig dessvärre att kostnaden i Finland kommer att landa på mellan 60-70 miljarder SEK. Elforsk-modellen utgår alltså ifrån en fiktiv kostnad för kraftverk baserat på en bedömning vid tidpunkten för rapporten. Detta måste man vara medveten om. I praktiken uppstår skillnader tex i bedömning av kostnader för kärnkraft vilka inte överensstämmer med de referenser som finns idag.

På samma sätt stämmer inte modellen heller vad gäller havsbaserad vindkraft. De vindkraftverk som ingår i kalkylen är utvecklade för Nordsjöförhållanden med en relativt liten turbin (i förhållande till generatoreffekten) och därmed inte anpassad för våra generellt lägre vindhastigheter. Likaså är konstruktionen tung och kräver dyrare installationsutrustning. Allt tyder nämligen på att Sverige, tack vare Östersjöns mildare klimat, har möjligheter att bygga betydligt mer kostnadseffektivt än i Nordsjön.

wpd vet av erfarenhet att ett vindkraftverk måste väljas med omsorg och med en utformning som passar den plats man ska bygga på. Därför kan man inte heller använda de förutsättningar som Elforsk har i sin kalkyl för att bedöma vad så kallad innanhavsteknik kommer att kosta.

Energidebatten missar tidsperspektivet

Stefan Löfven sträckte idag ut handen till nya förhandlingar om hur man ska lösa Sveriges framtida energibehov. Detta i en tid när Sveriges energiproduktion baseras till stor del på åldrande reaktorer som börjar gå på övertid. Branschen själv har gjort bedömningen att nuvarande reaktorer har ca 10-15 år kvar. Därför är det inget realistiskt alternativ att tro att kärnkraften kommer att lösa det vi står inför.

Varför vi tycker att diskussionen om kärnkraft eller inte kärnkraft faller på eget grepp är framförallt tidsperspektivet. Tiden det tar att projektera en ny reaktor är lång bland annat med tanke på tillståndsprocessen.

Miljöprövningsprocessen kring miljöfarliga verksamheter är en lagstiftning som är generell och kan appliceras oavsett vilken typ av anläggning som prövas. Vi har stor erfarenhet och kompentens inom tillståndsprövning av havsbaserad vindkraft, som faller under tidigare nämnda lagstiftning. Erfarenheten säger oss att det tar minst 7 år från projektstart till miljötillstånd. Detta baserat på ett flertal projektprocesser som wpd och personal på wpd har varit delaktiga i. Processen innefattar miljöstudier, tekniska studier, skapa acceptans och förståelse och ge förutsättningar för att använda bästa möjliga teknik samt erhålla minsta möjliga miljöpåverkan. Som exempel kan nämnas att miljökonsekvensbeskrivningen för vindkraftsprojektet Storgrundet omfattar tre A4 pärmar med diverse studier och därtill korrespondens med myndigheter samt Mark- och Miljödomstolen under prövningsprocessen. I bästa fall ges tillstånd i första instans, i sämre fall fortsätter prövningen i flera led innan (vanligast), förhoppningsvis ett positivt besked. När tillstånd väl har erhållits påbörjas en byggprocess som också den tar lång tid.

I detta sammanhang hoppas vi att Socialdemokraterna och Alliansen tillsammans öppnar upp för en utveckling som ger oss förutsättningar att skapa storskalig elproduktion i havet. Havsbaserad vindkraft kan ge Sverige ett mycket kraftfullt tillskott av el till låg kostnad under den period som åldrande kärnkraft kommer att tas ur drift.

Sett till våra projekt (med vindmätningar) kan ett vindkraftverk till havs producera uppemot dubbelt vad motsvarande vindkraftverk kan göra på land. Produktionen kan också, många gånger, ske närmare konsumtionen. Våra svenska förutsättningar skiljer sig kostnadsmässigt positivt ifrån den utveckling som ligger till grund för den enorma expansion som pågår i Nordsjön. Vi har förutsättningar för att bygga billigare genom t.ex. annan installationsteknik, bättre tillgänglighet genom generellt lägre vågor och bättre servicemöjligheter. Det finns havsbaserade vindkraftprojekt på ca 2500 MW i Sverige som redan har färdiga tillstånd och vi är redo att anta utmaningen.

Innanhavsteknik – havsbaserad vindkraft till lägre kostnad än i Nordsjön

 

”If we do not cut costs, we kill our industry”

Citatet är hämtat från inledningsanförandet på den Europeiska Offshore konferensen som gick av stapeln i Amsterdam förra veckan (30/11-1/12) där industrin samlades och diskuterade gemensamma utmaningar. Anders Söe-Jenson, vd för Vestas Offshore målade upp ett scenario där industrins kostnader behöver reduceras dramatiskt för att kunna växa ytterligare. På industrins meritlista finns nu byggnationen av 1247 turbiner motsvarande 3294 MW i 9 länder. Havsbaserad vindkraft försörjer just nu drygt 3 miljoner europeiska hushåll. Och har potential att växa lavinartat.

I Sverige går utvecklingen långsamt. Elcertifikatsystemet ger som känt möjligheten för de billigaste projekten att byggas ut först. Detta ger projekt byggt på traditionell teknik möjligheter att förverkligas. Systemet är sunt men driver inte utveckling av miljöteknik. Systemet ger ingen möjlighet för svenska aktörer med potential att positionera sig inom havsbaserad vindkraft att tack vare en hemma-marknad utveckla koncept som senare kan exporteras.

Samtidigt tyder allt på att vi i Sverige har revolutionerande möjligheter att åstadkomma något storslaget. Vi har möjlighet att utveckla en outnyttjad möjlighet – nämligen innanhavsteknik. Innanhavsteknik är teknik anpassad för innanhav såsom Östersjön och en utveckling som just nu drivs av wpd via utvecklingen av vårt projekt Storgrundet. Våra beräkningar tyder på att det vi kallar ”innanhavs-teknik” ger nya möjligheter. Möjligheter att bygga havsbaserad vindkraft med kraftigt reducerad kostnad. Detta tack vare Östersjöns mildare miljö. I en jämförelse mellan Nordsjön, som idag är kostnadsdrivande för havsbaserad vindkraft, blir bilden tydlig.

 

 

 

 

 


Östersjöns mildare klimat ger andra förutsättningar för en utbyggnad av havsbaserad vindkraft än vad som till idag är norm. Vi får en helt annan tillgänglighet, färre tillfällen med extrema vindar och vågor och bräckt vatten. Detta gör att leverantörer av teknik, utrustning och logistik ser förenklingar vilket ger kostnadsbesparingar.

Vi ser oss kunna förverkliga vårt projekt inom ramen för elcertifikatet så länge nätanslutningen läggs utanför projektbudgeten och istället anses tillhöra stamnätet. Ingen orimlighet om vi tittar på våra grannländer där Danmark och Tyskland har liknande upplägg. Inte heller någon orimlighet om vi tittar på utbyggnaden av andra nät i Sverige där exempelvis Gotlands-kabeln som ska föra mer vindkraft-sel från Gotland till fastlandet bekostas av kollektivet genom Svenska Kraftnät.

Vi ser att Östersjön har enorma möjligheter att förverkliga havsbaserad vindkraft betydligt mer kostnadseffektivt än på andra håll. Vi ser en möjlig industri som senare kan exporteras till andra innanhav i världen. Vi ser en stor möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till energiförsörjningen i Sverige.

Välkommen!

Bästa läsare, varmt välkommen!

På den här bloggen kommer vi diskutera möjligheter med havsbaserad vindkraft. Vi önskar bidra till en djupare kunskap om dess möjligheter och utmaningar.

Därför är Du, bästa läsare, alltid välkommen att höra av dig, kommentera eller efterfråga fakta i en viss fråga.

Vi som bloggar är på olika sätt engagerade i företaget wpd Offshore Stockholm. wpd Offshore Stockholm har utvecklat havsbaserad vindkraft i Sverige sedan 2002.

Välkommen!